Słowniczek

A

ADH %

Wskaźnik podobny w konstrukcji do AFI % - również bada względną oglądalność programu lub stacji telewizyjnej wśród grupy celowej. Oglądalność ta odnoszona jest do procentowego udziału grupy celowej w całej populacji. (Udziału faktycznego, niezależnego od oglądania telewizji)

Adserwer

system informatyczny umożliwiający emisję i zarządzanie internetowymi kampaniami reklamowymi, a także raportowanie i analizę wyników kampanii.

AFFINITY INDEX (AFI; AFF)

Dosł. indeks dopasowania - wskaźnik opisujący efektywność w docieraniu do określonej grupy celowej w porównaniu z resztą populacji lub innej grupy odniesienia. Wartość wskaźnika ustalona poniżej 100 wskazuje na relatywnie małą efektywność. Wartość wskaźnika powyżej 100 odzwierciedla nadreprezentatywność wybranej grupy docelowej wśród wszystkich konsumentów danego medium. Przy używaniu tej zmiennej należy pamiętać, że nie uwzględnia ona w swojej konstrukcji liczebności grupy docelowej.

AMR

Average Minute Rating - dosł. średnia oglądalność minutowa - wskaźnik opisujący średnią wielkość widowni oglądającej konkretny program lub kanał telewizyjny w dowolnie określonym odcinku czasu. Widownia ta wyrażona jest w tys. osób. Wskaźnik może odnosić się do całej populacji lub do określonej grupy celowej. Średnią oglądalność minutową dla całego programu oblicza się, sumując wszystkie średnie ratingi minutowe (średnią wielkość widowni oglądającej dany program w określonej minucie), a następnie dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę minut trwania programu.

AMR%

Average Minute Rating % - podobnie jak AMR określa średnią wielkość widowni oglądającej dany program w dowolnie określonym odcinku czasu. Wielkość widowni nie jest jednak wyrażana jako miara bezwzględna (w tys. osób), lecz jako część (procent) badanej populacji lub grupy celowej. Wskaźnik opisuje jaki procent badanych przez nas osób oglądał średnio każdą minutę danego programu.

ATS

Average Time Spend - średni czas oglądania programu - określa w minutach wielkość czasu jaką średnio każdy widz spędził na oglądaniu konkretnego programu lub kanału telewizyjnego z określonej grupy celowej. Oblicza się ją sumując czasy oglądania programu przez każdego z widzów i dzieląc tak otrzymaną liczbę przez liczbę wszystkich oglądających dany program.

ATS%

Average Time Spend % - podobnie jak ATS, zmienna ta określa czas spędzony przez widza na oglądaniu danego programu telewizyjnego. Różnicę stanowi sposób prezentacji wyniku, polegający na wyrażeniu wartości wskaźnika jako procentu czasu trwania danego programu.

ATV

Average Time Viewed - średnia liczba minut jaką osoba z grupy celowej spędziła oglądając telewizję. ATV obliczane jest jako iloraz AMR wyrażonego w wartościach bezwzględnych i liczebności grupy celowej.

B

Banner

Forma reklamowa (statyczna lub dynamiczna), której kliknięcie przenosi użytkownika na stronę reklamodawcy (tzw. landing page). Banner jest oferowany w pakietach za 1000 odsłon lub w modelu flat fee (emisja czasowa).

Banner rozwijany

Banner, który po najechaniu na niego kursorem rozwija się i pozwala na prezentację dodatkowych treści reklamowych.

Billboard

Forma reklamowa (statyczna lub dynamiczna) o rozmiarze 750x100 pikseli, 750x200 pikseli (double billboard), 750x300 pikseli (triple billboard), której kliknięcie przenosi użytkownika na stronę reklamodawcy (tzw. landing page). Banner jest oferowany w pakietach za 1000 odsłon lub w modelu flat fee (emisja czasowa).

BILLBOARD SPONSORSKI

Krótki materiał wskazujący sponsora danego programu telewizyjnego trwający zazwyczaj 8 sekund, może być emitowany przed programem, w trakcie i/lub po nim. Gdy sponsorów jest dwóch łącznie wskazanie sponsorskie może trwać 16 sek. a gdy jest ich więcej - 24 sek. łącznie.

BREAK

Czas antenowy między programami lub wyodrębnionymi częściami pojedynczych programów, przeznaczony emisję spotów reklamowych.

Banner Scroll

Banner, który po wyświetleniu pozostaje przez cały czas widoczny dla odwiedzającego serwis. Billboard przesuwa się wraz z przewijaniem w górę i w dół oglądanej strony WWW serwisu.

C

Capping

Capping ogranicza emisję reklamy do jednego użytkownika. Capping 1 oznacza, że dana reklama pokaże się unikalnemu użytkownikowi tylko raz. Można również stosować capping czasowy, np. 1 na dzień. Oznacza to, że dany użytkownik zobaczy reklamę 1 raz w ciągu dnia, następnego dnia może znowu zobaczyć reklamę 1 raz. Istnieje też możliwość łączenia cappingów, np. capping 3 na kampanię i maksymalnie 1 na dzień.

Chmura

Inaczej chmura publiczna, dyski w chmurze, oferowane przez największych potentatów świata IT (Dropbox, OneDrive czy Google Drive), przez niezależne firmy czy organizacje oraz przez producentów sprzętu, komputerów, smartfonów, tabletów, a nawet przez firmy telekomunikacyjne. Dyski w chmurze, po zalogowaniu umożliwiają dostęp do danych z dowolnego, podłączonego do internetu komputera lub urządzenia przenośnego.

Ciasteczka (ang. cookies)

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

COV %

Coverage - skumulowany zasięg - wskaźnik - określa zasięg kilku różnych programów telewizyjnych. Jest to wartość wyrażająca skumulowaną wielkość audytorium telewizyjnego w taki sposób, że z zasięgu kolejnych programów doliczani są tylko widzowie nowi.

CPC (Cost per Click)

Koszt uzyskania jednego kliknięcia w banner reklamowy. Jego wartość jest obliczana jako stosunek liczby kliknięć w banner reklamowy do kosztów całej kampanii.

CPM (Cost per Mille)

Model rozliczeniowy, w którym istotne jest dotarcie do odbiorców. Kosztem może być w tym przypadku np. 1000 wyświetleń bannera.

CPM-A (Cost Per Mille-Action)

Model rozliczeniowy, w którym kampania dociera do jak największej ilości odbiorców i jest optymalizowana pod kątem akcji. Kosztem są odsłony banneru, ale optymalizowane pod kątem zdefiniowanego celu.

CPP

Cost Per Point - koszt punktu ratingowego - to jeden z podstawowych wskaźników odzwierciedlających koszt działań reklamowych w mediach. Dostarcza informacji o koszcie zakupu jednego GRP tj. koszt jednorazowego dotarcia reklamy do 1 proc. grupy docelowej. Obliczany jest jako iloraz inwestycji poniesionych na zakup potencjalnych kontaktów (kosztu emisji reklam) przez liczbę GRP uzyskanych w ramach określonej grupy celowej.

CPT

Cost Per Thousand - koszt na tysiąc - koszt jednorazowego dotarcia z przekazem reklamowym do tysiąca osób z określonej grupy celowej. Oblicza się go, dzieląc koszt reklamy przez liczbę widzów (w tysiącach).

CTR (Click-Through-Ratio)

Wskaźnik skuteczności reklamy, prezentuje stosunek liczby kliknięć w reklamę względem liczby jej wyświetleń.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

(inaczej OTS, FREQUENCY) Średnia ilość kontaktów z reklamą pośród tych członków grupy docelowej, którzy mieli co najmniej jeden kontakt z reklamą

CZĘSTOTLIWOŚĆ EFEKTYWNA

Effective Frequency - zakładana minimalna liczba powtórzeń danej reklamy, która zapewni realizację określonych celów marketingowych, reklamowych i mediowych tj. stymulowanie pożądanych reakcji na reklamę, zmianę postaw i zachowań konsumenckich, czy skłonienie do zakupu reklamowanych produktów/usług. Wartość wskaźnika wyrażana jest pod postacią liczby, np. "3+". Wynik taki oznacza, że aby reklama efektywnie oddziaływała na klienta, powinna być obejrzana przez niego co najmniej trzy razy.

D

DAYPART

Część dnia - klasyfikacja polegająca na wyodrębnieniu kilku odcinków czasu w ramach całkowitego dziennego czasu nadawania danego medium. W telewizji wyróżniane dayparty to: morning, fringe, evening, prime and late time.

Domeny

Grupy zasobów internetowych, które są połączone ze względu na swój rodzaj. Nazwa w systemie dns (DNS - ang. system nazw domenowych) służy do identyfikowania i porządkowania zasobów Internetu. W uproszczeniu domeną można nazwać adres serwisu internetowego (domeną np. jest „tvn24.pl”). Rozszerzenia domen mają swoje znaczenie (np. com – witryny komercyjne, .edu – witryny edukacyjne, .gov – witryny rządowe) są rozszerzeniem nazw adresów witryn i zastępują adresy IP.

Double Billboard

Patrz billboard.

E

EQGRP, EKWIWALENT 30’’

Wartość GRP innych odcinków czasu wyrażana w odniesieniu do wartości 30”. Pozwala na porównywanie kosztowe różnych długości spotów reklamowych.

Expand billboard

Patrz expand banner.

F

FIXED CPP

Metoda sprzedaży czasu reklamowego w telewizji opierająca się na gwarantowanym maksymalnym koszcie dotarcia do 1% widzów z grupy celowej. Oznacza to, że reklamodawca dokonuje zakupu uzyskanych punktów ratingowych (ilości GRP) w określonej grupie celowej, nie zaś czasu antenowego przeznaczonego na emisję poszczególnych spotów reklamowych.

Flash

Technologia pozwalająca na interaktywne animowanie grafiki w Internecie, co często wykorzystuje się przy produkcji bannerów.

Flat Fee

Model zakupu powierzchni reklamowej, opłata za czas emisji reklamy, np. dzień lub tydzień.

G

GRP

Gross Rating Point - wskaźnik określający sumę pojedynczych punktów ratingowych, czyli oglądalności wszystkich emisji reklamy wśród grupy celowej. Wartość wskaźnika GRP, który jest wyrażany w procentach, oblicza się, mnożąc zasięg przekazu/kampanii mediowej w grupie celowej przez częstotliwość kontaktów z reklamą/reklamami. Wskaźnik ten służy do badania intensywności kampanii reklamowej lub skuteczności pojedynczego spotu.

I

Interstitial

Interstitial jest formą reklamy emitowaną na warstwie layer na urządzeniach mobilnych. Kreacja wyświetlana jest na całym ekranie telefonu.

K

KAMPANIA REKLAMOWA

Zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane są do wybranej grupy docelowej. Cele kampanii reklamowej mogą być określone różnie.

KOMUNIKAT REKLAMOWY

Informacja połączona z komunikatem perswazyjnym inaczej reklama. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

KONTAKT REKLAMOWY

Advertising Exposure - fakt/zdarzenie zobaczenia lub usłyszenia reklamy przez odbiorcę z grupy docelowej.

Kontent

(Ang. "content": treść, zawartość). W produkcji medialnej i wydawniczej, treści informacji i doświadczeń, które stanowi wartość dla użytkownika końcowego lub odbiorcy. Treść może być dostarczona za pośrednictwem różnych mediów, w tym internetu, telewizji i płyt audio CD, książek, czasopism, występów na żywo, takich jak konferencje i spektakle teatralne.

Konwersja

Jest to wykonanie określonej akcji przez internautę, który dotarł do tej witryny za pomocą reklamy. Efektywność działań reklamodawcy mierzona jest za pomocą współczynnika konwersji. Pomiar tak rozumianej efektywności nazywamy śledzeniem konwersji.

KPI

(Ang. "Key Performance Indicators", KPI) – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji.

L

Link sponsorowany

Forma reklamy internetowej, która wyświetla się w wyszukiwarce oraz w sieci kontekstowej. W wyszukiwarkach internetowych linki sponsorowane umieszczane są nad i obok listy naturalnych wyników wyszukiwania. Na innych stronach internetowych linki sponsorowane umieszczane są w miejscach, które pozwalają je łatwo zauważyć i zachęcają do kliknięcia.

M

Mailing

List poczty elektronicznej wysłany (najczęściej w formie kodu HTML) do wielu użytkowników.

Marketing wirusowy

(zw. reklamą wirusową; ang. viral marketing) jest specyficznym metodą/rodzajem działań marketingowych. Polega na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów.

MEDIA PLAN

Szczegółowy plan wykorzystania mediów w kampanii reklamowej; zawiera terminy ukazania się ogłoszeń lub spotów, ich koszt oraz analizy intensywności, zasięgu i częstotliwości.

MEDIA PLANNING

Proces tworzenia media planu, którego celem jest najlepsze rozplanowanie mediów według założonej strategii w najbardziej skuteczny i efektywny sposób.

Mid-roll

Materiał wideo występujący podczas przerwy, w trakcie trwania emisji właściwego materiału w playerze.

Mobile marketing

Kampania wykorzystująca funkcje sieci komórkowych jak: SMS, MMS, wygaszacze ekranu, tapety, filmy przesyłane za pomocą aparatów komórkowych, dzwonki, ringback tone, przeglądarki WAP itp.

N

NET/NET

Koszt kampanii mediowej po odliczeniu wszelkich możliwych rabatów i upustów.

O

Odsłona (ang. impression, ad view)

Pojawienie się reklamy na stronie internetowej lub wywołanie jednej strony internetowej przez użytkownika. Jeden użytkownik może wygenerować wielokrotną liczbę odsłon, ale jedna odsłona może być wywołana tylko przez jednego użytkownika.

OTS

Opportunity To See – inaczej częstotliwość (FREQUENCY) Średnia ilość kontaktów z reklamą pośród tych członków grupy docelowej, którzy mieli co najmniej jeden kontakt z reklamą.

Overlay

Przekaz reklamowy umieszczony na warstwie podczas emisji materiału wideo.

P

PACKAGE PLAN DISCOUNT

Rabat oferowany przy zakupie określonej liczby spotów reklamowych.

Page view

Odsłona, pobranie strony internetowej do przeglądarki użytkownika; liczba page views nie zawsze jest tożsama z liczbą wyświetleń reklamy (impression), gdyż użytkownik może zamknąć okno przeglądarki zanim reklama załaduje się w całości lub zablokować wyświetlanie elementów graficznych strony.

PANEL

Jest grupą badanych jednostek, gospodarstw domowych, firm (itp.) służące pozyskaniu danych na określony temat, realizowane przez dłuższy okres, w regularnych odstępach czasu, przy zastosowaniu tej samej próby i metodologii. Służą m.in. badaniu zachowań konsumenckich. Próba panelu jest pewną stałą reprezentacja populacji generalnej.

PEAK/PRIME TIME

Termin określający porę, w której dana stacja osiąga zazwyczaj najwyższą oglądalność – nadawane są wtedy programy w których stacja pokłada największe nadzieje. Najczęściej przyjmuję się porę miedzy 18:00-22:59.

Pokolenie Baby Boomers

Potoczne określenie osób urodzonych na Zachodzie w okresie wyżu demograficznego, który nastąpił po II wojnie światowej i trwał mniej więcej do połowy lat 60. XX wieku.

Pokolenie X

Termin wykorzystywany dość swobodnie przez socjologów, kulturoznawców oraz speców od marketingu i reklamy na określenie osób urodzonych na Zachodzie mniej więcej od połowy lat 60. do końca lat 70. XX wieku. To pokolenie, które nastąpiło po pokoleniu wyżu powojennego (ang. baby boom generation) i co zrozumiałe, przyjęło nieco odmienny system życiowych wartości.

Pokolenie Y

Termin stosowany w kulturze popularnej na określenie osób urodzonych na Zachodzie mniej więcej od końca lat. 70 do przełomu XX i XXI wieku. Inne często spotykane określenia dotyczące Pokolenia Y, to Pokolenie Millennium (ang. Millennial Generation), Net Generation oraz Echo Boomers, a to z uwagi na to, że znaczna część osób z omawianego pokolenia to dzieci tych, którzy urodzili się w czasie wielkiego wyżu demograficznego po II wojnie światowej (ang. Baby Boomers).

Pokolenie Z

Termin stosowany w kulturze popularnej na określenie osób urodzonych na Zachodzie od przełomu XX i XXI wieku do chwili obecnej. Jak łatwo się zorientować, termin ten jest nawiązaniem do Pokolenia X (osób urodzonych od połowy lat 60. do końca lat 70. XX wieku) oraz Pokolenia Y (urodzonych od końca lat 70. do schyłku XX wieku).

Post

Wiadomość publiczna na blogach, forach lub w komentarzach do artykułów na portalach. W marketingu szeptanym częste jest rozliczanie za posty.

Post-roll

Materiał wideo występujący po zakończeniu emisji właściwego materiału w playerze.

POZYCJONOWANIE

Wybranie jednej cechy lub korzyści, która jest najbardziej charakterystyczna i wyróżniająca produkt; w internetowej reklamie: działania mające na celu umieszczenie danej witryny na jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwarek.

Pre-roll

Materiał wideo występujący przed emisją właściwego materiału/kontentu w playerze.

PROFIL DEMOGRAFICZNY

To ogół cech respondenta, dotyczących jej płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, stanu cywilnego itp.

PRÓBA

Część populacji, na której przeprowadzane są badania i która służy jako podstawa do estymowania uzyskanych wyników dla całej populacji.

Przeglądarka internetowa (ang. browser)

Program komputerowy, służący do pobierania i wyświetlania zawartości dokumentów z serwerów internetowych, a także odtwarzania plików multimedialnych (czasem za pomocą różnych wtyczek).Przykłady przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.

R

RATING

Potoczna nazwa wskaźnika AMR (AMR%)

RCH

Zmienna ta określa liczbę widzów, jaka w całym badanym okresie czasu oglądała przynajmniej 1 minutę analizowanego programu telewizyjnego lub może się odnosić do osób które miały przynajmniej jeden kontakt z reklamą. Wartość ta może być wyrażona w tys. osób (RCH), lub jako procent populacji (grupy celowej), która jest obiektem analizy (RCH %).

RCH%

Wskaźnik RCH% określa jaki procent populacji lub grupy celowej w całym badanym okresie czasu miał kontakt z przekazem przynajmniej przez jedną minutę.

Rectangle

Rectangle jest płaską formą reklamy, emitowaną zwykle w pomocniczej kolumnie serwisu lub wewnątrz właściwej treści (np. artykułu). Rectangle/box może występować zarówno w miejscu otoczonym przez tekst jak i pomiędzy dwoma akapitami tekstu. Kliknięcie w rectangle powoduje przejście na adres docelowy kreacji. Wymiar: 300x250 px.

REKLAMA

Informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki). Formy jakie przyjmuje Reklama zależą od medium w jakim jest umieszczana i tak w TV może to być spot reklamowy. Podstawą każdej Reklamy jest to że jest to płatana forma prezentacji poglądów i informacji przez zidentyfikowanego reklamodawcę.

Reklama kontekstowa

Jest formą reklamy internetowej dostosowanej do zawartości oraz kontekstu strony, na której została zamieszczona.

Reklama odsłonowa (display’owa)

Najpopularniejsza forma reklamy internetowej, wykorzystująca bannery reklamowe, rozliczana w modelach CPC, CPA lub CPM.

Rich media

Typ reklamy internetowej , która integruje w sobie wiele rodzajów form promocyjnych w celu wzbudzenia zainteresowania i zaangażowania użytkownika daną reklamą, a tym samym podniesienia jej skuteczności. Mogą to być gry, filmy video, galerie, quizy i inne elementy interaktywne. Elementy rich media mogą być wykorzystywane zarówno w standardowych formatach (np. double billboard) jak i specjalnie do tego celu przeznaczonych (np. Tap&Go).

Ruch (traffic)

Jest to liczba użytkowników, która trafiła na witrynę.

Run-on-network (RON)

Reklama, która jest wyświetlana rotacyjnie we wszystkich serwisach danej sieci reklamowej

Run-on-site (ROS)

Reklama, która jest wyświetlana na losowych podstronach witryny – niezależnie od ich tematyki i grupy odbiorców.

S

Screening

Forma reklamowa składająca się z Double Billboardu połączonego z tapetą. kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron.

Scroll

Scroll jest reklamą emitowaną na warstwie, w postaci przewijającego się paska na samym dole okna przeglądarki; może zawierać tekst, elementy graficzne, animowane, a nawet interaktywne.

SEM (Search Engine Marketing)

Marketing w wyszukiwarkach internetowych.

SEO (Search Engine Optimization)

Optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek internetowych, szczególnie Google. Najczęściej na ten proces składa się: dobór słów kluczowych, optymalizacja treści strony oraz jej kodu. SEO jest popularnie nazywane pozycjonowaniem.

Sesja

Seria odsłon witryny internetowej w ciągu maksimum 30 minut.

Share of Voice

Wskaźnik określający udział ilości punktów GRP wygenerowanych w kampanii danego produktu w stosunku do sumy wszystkich punktów GRP kampanii całej kategorii, do której ten produkt należy.

SHR%

Share - średni udział kanału w oglądalności - zmienna wskazująca średni udział w oglądalności danego programu lub kanału telewizyjnego przez określonego widza w porównaniu z całą populacją lub ze wszystkimi osobami z grupy celowej, które oglądają telewizję w określonym tym samym odcinku czasu.

Skyscraper

Skyscraper jest płaską formą reklamy emitowaną zwykle w dodatkowej kolumnie serwisu, umieszczonej po prawej lub lewej stronie (obok głównej treści). Kliknięcie w skyscraper powoduje przejście na adres docelowy kreacji.

Słowa kluczowe (ang. keywords)

Wyrażenia używane przez internautów do wyszukania określonej rzeczy lub usługi.

SPOT

Krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi albo w ich trakcie (przerywając je). Telewizyjne spoty reklamowe trwają najczęściej 30 sekund, ale spotyka się dłuższe i krótsze. Emisja spotów reklamowych w Polsce poprzedzana jest napisem Reklama. Aktualnie spoty telewizyjne stają się często wykorzystywanym narzędziem dla prowadzenia akcji reklamowych w Internecie.

Storytelling

Koncepcja tworzenia historii dla zadanego tematu. Polega on na zamianie treści, które chcemy przekazać, w opowiadanie – posiadające swój początek, rozwinięcie i zakończenie. Storytelling to metoda wyjaśniająca szereg wydarzeń za pośrednictwem narracji. Zdarzenia mogą być prawdziwe, fikcyjne lub być ich kombinacją. Marketerzy używają opowiadania do wyjaśnienia trudnego pojęcia, doprowadzenia do danego wniosku lub zwiększenia lojalności konsumentów poprzez rozrywkę lub emocjonalny związek.

Streaming

Technologia, dzięki której na komputerze użytkownika może być prezentowane wideo oraz dźwięk, często wykorzystuje się ją przy tworzeniu kampanii reklamowych.

SurroundAd

Wyświetlanie kilku form reklamowych na jednej odsłonie (np. billboard+skyscraper lub billboard + rectangle) stwarzające „otoczenie” kontentu witryny.

SZUM REKLAMOWY

Advertising Clutter, czyli nasycenie środków przekazu innymi, konkurencyjnymi reklamami (przekazami). Powoduje obniżenie skuteczności dotarcia reklamy.

T

TARGETOWANIE

Termin określający proces wyboru najbardziej odpowiednich mediów w celu zapewnienia efektywnego poziomu oddziaływania kampanii reklamowej na daną grupę celową.

Targetowanie behawioralne

Kierowanie reklam do tych użytkowników, których zachowanie w Internecie wskazuje na zainteresowanie daną tematyką. Grupa odbiorców jest tworzona na podstawie analizy zachowań internautów.

TELEMETRIA

Termin stosowny w badaniach mediów. Określa metodę elektronicznego pomiaru oglądalności telewizji za pomocą mierników telemetrycznych - urządzeń dołączanych do odbiorników w domach respondentów, uczestniczących w panelu badawczym. Urządzenia te rejestrują w każdej minucie wskaźniki związane z oglądaniem stacji telewizyjnych, przesyłając dane do serwera firmy badawczej.

TGI

Badanie Target Group Index obejmuje zasięgiem ponad 4000 marek z 320 kategorii, zarówno produktów szybkozbywalnych (FMCG), jak i dóbr trwałego użytku. Służy badaniu schematów konsumpcji mediów i produktów, dostarcza również informacji o stylach życia konsumentów.

Toplayer

Forma o dowolnym kształcie wyświetlana na warstwie nad treścią serwisu. Czas emisji tej kreacji to 15 sekund. Toplayer musi zawierać wyraźny przycisk zamknięcia ”X”, nie mniejszy niż 20x20px.

Triple billboard

Format trzykrotnie większy od billboarda. Płaska forma reklamy, emitowana zwykle w górnej, środkowej części serwisu. Kliknięcie w billboard powoduje przejście na adres docelowy kreacji.

TV PANEL

Reprezentatywna próba gospodarstw domowych, wyodrębniona przy zastosowaniu metod statystycznych, uczestnicząca w badaniu polegającym na rejestracji (w każdej minucie) wskaźników związanych z oglądaniem stacji telewizyjnych. Pomiary te służą do określania składu publiczności poszczególnych kanałów telewizyjnych oraz ich udziału w oglądalności.

TVR

Total Viewing Rating - średnia oglądalność minutowa całej telewizji - wskaźnik określający średnią wielkość widowni oglądającej wszystkie stacje telewizyjne, dostępne na danym rynku, w określonym odcinku czasu. Wielkość widowni jest wyrażona w tys. osób. Wskaźnik może odnosić się do całej populacji lub do konkretnej grupy celowej.

TVR %

Total Viewing Rating % - wskaźnik TVR% (pochodny od TVR) pokazuje, jaka część badanej populacji lub grupy celowej (procent) oglądała średnio w każdej minucie analizowanego odcinka czasu telewizję.

U

UNIVERSE

Termin oznaczający badaną grupę celową, znajdującą się w zasięgu nadawania stacji telewizyjnej. Stanowi podstawową jednostkę pomiaru audytorium/widowni danego medium (np. Universe ogólnopolski/ kabl&sat/ Wizji TV).

URL (ang. Uniform Resource Locator)

Oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia dostęp nie tylko do stron WWW, ale także do innych zasobów w Internecie, po wpisaniu do przeglądarki poprawnego adresu URL danego zasobu. Adres URL w kontekście reklamowym oznacza, adres strony docelowej, na którą zostanie przekierowany użytkownik po kliknięciu w reklamę.

Użytkownik Realny (RU - Real User)

Użytkownik, który wykonał w danym miesiącu co najmniej jedną odsłonę; liczba real users estymowana jest na podstawie dwóch badań prowadzonych przez dwa instytuty badawcze Gemius S.A. oraz SMG/KRC MillwardBrown.

Użytkownik Unikalny (UU - Unique User)

Użytkownik odwiedzający określony serwis w pewnym przedziale czasowym; liczba unique users tylko w przybliżeniu odpowiada liczbie internautów odwiedzających stronę i opiera się na liczbie aktywnych cookies.

W

Wallpaper

Reklama graficzna w formie tła strony, wyświetlana w odległości 5 pikseli od modułu z treścią strony i pokryta wzorem o obniżonej widoczności. Minimalny rozkład elementów dekoracyjncyh (logo) wynosi 80 pikseli w poziomie i w pionie. Tapeta oferowana jest tylko w modelu CPM (emisja na odsłony), z cappingiem (maksymalna częstotliwość 1/dzień).

WIDZ

W rozumieniu prowadzonego pomiaru telemetrycznego - jest osoba, która znajduje się w pomieszczeniu w którym jest włączony telewizor i która ogląda telewizję.

Wizyta

Sekwencja odsłon stron internetowych w ramach jednej witryny wywołanych przez jednego użytkownika od momentu wejścia do serwisu do chwili jego opuszczenia.

Wyszukiwarka (ang. search engine)

Specjalna strona internetowa lub program, który pozwala wyszukać informację z zasobów Internetu.

Z

Zasięg (ang. reach)

Wskaźnik określający liczbę widzów, jaka w całym badanym okresie czasu oglądała przynajmniej 1 minutę analizowanego programu telewizyjnego. Wartość ta może być wyrażona w tys. osób (RCH), lub jako procent populacji (grupy celowej), która jest obiektem analizy (RCH %).

ZASIĘG EFEKTYWNY

Effective Reach - wskaźnik wyrażający w procentach lub wartościach absolutnych liczbę osób z grupy celowej, która zetknie się z reklamą z co najmniej efektywną częstotliwością.

ZASIĘG TECHNICZNY

Technical Coverage - obszar na którym istnieje techniczna możliwość odbioru danej stacji telewizyjnej.

ZASIĘG KAMPANII

Wskaźnik określający liczbę osób z grupy docelowej, która miała co najmniej jeden kontakt z reklamą w kampanii reklamowej.