Raport Trendseeker

Jesteś zainteresowany raportem Trendseeker oraz informacjami o dedykowanych warsztatach? Zostaw swój firmowy adres e-mail, na który prześlemy komplet informacji.

Twój adres e-mail:

TrendSeeker to raport będący cyklicznym podsumowaniem wiedzy na temat najnowszych trendów konsumenckich, technologicznych, mediowych oraz nowych modelów biznesowych. Przygotowywany jest przez Strategów TVN Media na bazie renomowanych źródeł informacji, m.in. WARC, eMarketer, Trendwatching, Gartner, Forrester, eConsultancy. Dostarcza praktycznej wiedzy, która może być pogłębiona na warsztatach strategiczno-innowacyjnych oraz zmaterializowana w postaci dedykowanych produktów reklamowych.

Sprawdź demo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją projektu „Pobierz raport Trendseeker”

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN Media sp. z o.o. (dalej „TVN Media”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. TVN Media sp. z o.o. jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com.

Skąd TVN Media ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie w zakresie: adres e-mail, gdy zarejestrowałeś/łaś zgłoszenie  do udziału w projekcie pod nazwą „Pobierz raport Trendseeker” („Akcja”) poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej https://www.tvnmedia.pl/formularz/raport-trendseeker 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN Media?

TVN Media jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TVN Media w postaci organizacji i przeprowadzenia Akcji (w tym przeprowadzenia procesu rejestracji), umożliwienia Ci udziału w Akcji oraz uzyskania oceny Akcji przez jej uczestników poprzez przesłanie im ankiety dotyczącej Akcji na wskazane w procesie rejestracji adresy e-mail.

Twoje dane mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów prowadzenia analiz i statystyk, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać TVN Media swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, jest dobrowolne jednakże niepodanie ich uniemożliwi Ci wzięcie udziału w Akcji.

Jakie masz uprawnienia wobec TVN Media w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN Media do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz  prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

  • podmiotom z Grupy TVN w celu realizacji celów Akcji;
  • osobom uczestniczącym w procesie organizacji i przeprowadzenia Akcji;
  • właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa,
  • podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz TVN Media w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

TVN Media przechowuje Twoje dane osobowe przez czas przeprowadzania Akcji.

W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach grupy kapitałowej, do której należy TVN Media dla celów przeprowadzenia Akcji. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie tzw.  Standardowych  Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami pod adresem iod@tvn.pl.

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy tworzyć Twój profil w oparciu o Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.